Ochrana osobních údajú

1. Základní informace
2. Kontaktní údaje Úřadu
3. Informace o účelu
4. Právo dotčené osoby
5. Právo požadovat informace
6. Závěr

Základní informace

 Provozovatel: Venus Puzzle
Adresa: Soblahov 480 Soblahov 913 38 IČO: 44690347

Ve smyslu ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen ,,zákon o ochraně osobních údajů“) je provozovatel povinen zpřístupnit dotčené osobě (fyzické osobě, jejíž osobní údaje se zpracovávají) na svých webových stránkách určité informace. Kromě svých identifikačních a kontaktních údajů a kontaktních údajů odpovědné osoby je orgán veřejné moci povinen zpřístupnit údaje, které se nacházejí v záložkách vlevo.

Zodpovědná osoba
Ing. Vratislav Doktor

KONTAKTOVAT

Kontaktní údaje Úřadu

Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky

Adresa: 
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220

Podatelna:
pondělí – čtvrtek: 8:00 - 15:00
pátek: 8:00 - 14:00

Telefonické konzultace v oblasti ochrany osobních údajů:

Úterý a čtvrtek od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20
Sekretariát předsedy Úřadu +421 2 323 132 11
Sekretariát Úřadu +421 2 323 132 14       
Fax: +421 2 323 132 34

Tiskový mluvčí: mobil: 0910 985 794
e-mail: [email protected]

E-mail :
a) všeobecné záležitosti: [email protected]
b) pro poskytování informací podle zákona č. 211/2000 Z. z.: [email protected]
c) webové stránky: [email protected]
d) pro podávání žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 211/2000 Z. z. o svobodném přístupu k informacím použijte on-line formulář.
e)
emailová adresa, jejímž prostřednictvím Vám bude Úřad poskytovat poradenství v oblasti ochrany osobních údajů. Je určená pro děti, mládež, studenty, učitele, rodiče, kteří mají podezření, že jejich osobní údaje byly zneužity: [email protected]

Informace o účelu

Informace o účelu zpracovávání, k němuž jsou osobní údaje určeny

Jednou ze zásad zpracovávání osobních údajů je zásada omezení účelu. Ve smyslu této zásady se osobní údaje mohou získávat výhradně za konkrétně určeným, výslovně uvedeným a oprávněným účelem a nesmějí se dále zpracovávat způsobem, který s tímto účelem není slučitelný.

Zpracovávání osobních údajů má úzce navazovat na účel zpracovávání osobních údajů, a to zejména pokud jde o seznam nebo rozsah zpracovávaných osobních údajů, který by měl být nevyhnutelný k tomu, aby se zpracováváním daných osobních údajů mohlo daného účelu dosáhnout. Není správné, aby se seznam nebo rozsah osobních údajů uměle nebo dodatečně rozšiřoval s ohledem na účel. Pokud je účel a seznam nebo rozsah osobních údajů stanoven zákonem, je potřebné ho respektovat. Pokud si seznam nebo rozsah zpracovávaných osobních údajů určuje provozovatel, má dbát na to, aby ho zbytečně, tj. nad rámec účelu, nerozšiřoval.

Zákon o ochraně osobních údajů stanovuje povinnost provozovatele poskytnout dotčené osobě informace o účelu zpracovávání osobních údajů, ke kterému jsou její osobní údaje určené, a to i v případě, pokud se osobní údaje nezískávají přímo od dotčené osoby. Je potřebné, aby tyto informace byly dotčené osobě poskytnuty nejpozději při získávání jejích osobních údajů, respektive v dostatečném časovém předstihu, jasně a srozumitelně a takovým způsobem, aby se s těmito informacemi mohla skutečně obeznámit a porozuměla jim. 

Požádejte nás o zaslání účelů zpracovávání, k nimž jsou osobní údaje určeny, a to prostřednictvím našich odpovědných osob.

Právo dotčené osoby

Právo dotčené osoby podat návrh na zahájení řízení ve smyslu ustanovení § 100 zákona o ochraně osobních údajů

Dotčená osoba, která se domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracovávání jejích osobních údajů nebo došlo ke zneužití jejích osobních údajů, může na Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky (dále jen ,,Úřad“) podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Návrh na zahájení řízení lze podat písemně, osobně ústní formou do protokolu, elektronickými prostředky, přičemž návrh musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem, telegraficky nebo telefaxem, který je však třeba písemně nebo ústně do protokolu doplnit nejpozději do 3 dnů.

Předmětný návrh musí ve smyslu ustanovení § 63 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů obsahovat:

a)     jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovatele,
b)    označení toho, proti komu návrh směřuje; název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo trvalý pobyt, případně právní formu a identifikační číslo,
c)     předmět návrhu s označením, která práva se podle tvrzení navrhovatele při zpracovávání osobních údajů porušila,
d)     důkazy na podporu tvrzení uvedených v návrhu,
e)    kopii listiny prokazující uplatnění práva podle § 28, pokud se takovéto právo mohlo uplatnit, nebo uvedení důvodů hodných zvláštního zřetele.

Úřad následně rozhodne o návrhu navrhovatele ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení řízení. V odůvodněných případech může Úřad tuto lhůtu přiměřeně prodloužit, nejvíce však o 6 měsíců. O prodloužení lhůty Úřad písemně informuje účastníky řízení.

Vzor návrhu: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/kcfinder/files/WEB-vzor_navrhu.pdf

Právo požadovat informace

Informace o právu požadovat od příslušného orgánu přístup k osobním údajům, které se dotčené osoby týkají, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracovávání

Dotčená osoba má právo získat od příslušného orgánu potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o

a)  účelu zpracovávání osobních údajů a právním základe zpracovávání osobních údajů,
b)  kategorii zpracovávaných osobních údajů,
c)  příjemci nebo kategorii příjemců, kterým byly nebo mají být osobní údaje poskytnuty, a to zejména o příjemci v třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci,
d)  době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení,
e) právu žádat od příslušného orgánu opravu osobních údajů týkajících se dotčené osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracovávání osobních údajů, nebo právu vznášet námitky ke zpracovávání osobních údajů,
f)   kontaktních údajích Úřadu,
g)  právu podat návrh na zahájení řízení dle § 100,
h)  zdroji osobních údajů, jsou-li dostupné.

Fyzická osoba by měla mít právo na přístup k údajům, které o ní byly získány, a toto právo i jednoduchým způsobem uplatňovat, aby si byla vědomá zákonnosti zpracovávání a mohla si ji ověřit. Každá dotčená osoba by proto měla mít právo vědět a být informovaná zejména o účelech zpracovávání údajů, kategoriích dotčených osobních údajů a o době, po kterou se budou údaje zpracovávat, i o příjemcích osobních údajů atd. Pro dodržení tohoto práva je dostatečné, aby měla dotčená osoba k dispozici úplné shrnutí uvedených údajů ve srozumitelné formě, to znamená ve formě, která umožňuje, aby byla dotčená osoba informovaná o uvedených údajích, aby si mohla uplatnit práva, které jí tento zákon přiznává.

Příslušný orgán může úplně nebo částečně omezit přístup k jejím osobním údajům, a to v takovém rozsahu a na tak dlouho, jak dlouho je toto opatření s náležitým zřetelem na práva a oprávněné zájmy dotčené fyzické osoby v demokratické společnosti nevyhnutelné a přiměřené, aby se zabránilo maření úředního nebo soudního zjišťování, vyšetřování nebo řízení, aby se zabránilo ohrožení plnění úkolů pro účely trestního řízení, aby se tak ochránila veřejná bezpečnost nebo národní bezpečnost, nebo aby se ochránila práva a svobody jiných. Příslušný orgán by měl prostřednictvím konkrétního a individuálního přezkumu každého případu posoudit, zda by se právo na přístup mělo částečně nebo úplně omezit.

Jakékoli omezení přístupu by mělo být dotčené osobě v zásadě oznámeno písemně a mělo by zahrnovat skutkové nebo právní důvody, na kterých je toto rozhodnutí založeno.

Dotčená osoba by též měla mít právo na opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají, stejně jako právo na jejich vymazání, pokud je zpracovávání takovýchto údajů v rozporu se zákonem. Právem na opravu by však neměl být například dotčen obsah svědecké výpovědi.

Fyzická osoba by měla mít právo na omezení zpracovávání, pokud napadne správnost osobních údajů a je nemožné určit jejich správnost či nesprávnost, nebo pokud je potřebné osobní údaje uchovat pro důkazní účely. Namísto vymazání osobních údajů by se zpracovávání mělo omezit zejména tehdy, pokud se lze ve zvláštním případě odůvodněně domnívat, že vymazání by mohlo ovlivnit oprávněné zájmy dotčené osoby. V takovém případě by se omezené údaje měly zpracovávat výhradně k účelům, které zabránily jejich vymazání. Metody omezení zpracovávání osobních údajů by mimo jiné mohly zahrnovat přesunutí vybraných údajů do jiného systému zpracovávání, například pro účely archivace, nebo zamezení přístupu k nim. V automatizovaných informačních systémech by se omezení zpracovávání mělo v zásadě zabezpečit technickými prostředky. Skutečnost, že zpracovávání osobních údajů je omezené, by se v systému měla vyznačit tak, aby bylo jednoznačné, že zpracovávání osobních údajů je omezené. Takováto oprava nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracovávání by se měly oznámit příjemcům, kterým se údaje poskytly, a příslušným orgánům, od kterých nesprávné údaje pocházejí. Příslušné orgány by stejně tak měly upustit od dalšího šíření takovýchto údajů.

Požádejte nás o bližší informace prostřednictvím našich odpovědných osob.

Závěr

Aby byla zaručena právoplatnost zpracovávání osobních údajů dotčené osoby a aby mohla dotčená osoba uplatňovat svoje práva, měla by být dotčená osoba kromě uvedených informací ve zvláštních případech informována také o 
a) právním základu zpracovávání jejích osobních údajů, 
b) o tom, jak dlouho se budou její osobní údaje uchovávat,
c) jaký je účel zpracovávání jejích osobních údajů, 
d) kategorie příjemců a další informace.

Požádejte nás o bližší informace prostřednictvím našich odpovědných osob.